WordPress ♥️ Gitlab CI/CD


Marcin Krzemiński

krzeminski.net / devzilla.pl / marcin@krzeminski.net

Kim jestem?

Z WordPressem od wersji 2.0.2 (2006 r.)

WordUp Poznań

WordCamp Poznań

e-book wp-cli wprowadzenie

Team Leader

Xfive Logo

Ogromny fan żużla

Agenda

 1. Co to jest?
 2. Po co mi to?
 3. Przykład użycia

Co to jest?

Continuous Integration

proces polegający na dodawaniu (integracji) zmian w kodzie do repozytorium oraz weryfikacji tych integracji

Continuous Delivery / Deployment

proces polegający na publikacji zmian

Po co mi to?

Czas

Jakość

Pewność i spokój

Przykładowe narzędzia

 • Gitlab CI
 • Travis CI (WordPress VIP)
 • Circle CI
 • GitHub Actions
 • Bitbucket Pipelines

Przykład użycia

Proces

Konfiguracja

Klucz SSH

        
          $ ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -C "Gitlab CI"
        
      
* bez hasła (passphrase)

Klucz publiczny

        
          $ cat ~/.ssh/gitlab_ci_example.pub | pbcopy
        
      

Zmienne

 • GCI_HOST_PRODUCTION - host / adres IP produkcji
 • GCI_HOST_PRODUCTION_PATH - scieżka do katalogu na produkcji
 • GCI_HOST_STAGING - host / adres IP stagingu
 • GCI_HOST_STAGING_PATH - scieżka do katalogu na stagingu
 • GCI_SSH_KEY - klucz prywatny (zakodowany w base64)
 • GCI_SSH_PORT - port SSH
 • GCI_SSH_USER - użytkownik SSH
 • GCI_THEME_NAME - nazwa motywu

Zmienne

Zmienne - Gitlab CI/CD

GCI_SSH_KEY

        
          $ base64 -i /path/to/PRIVATE/key/file | pbcopy
        
      
Klucz SSH - Gitlab CI/CD

.gitlab-ci.yml

.gitlab-ci.yml - stages

        
stages:
 - build
 - deploy_staging
 - deploy_production
        
      

.gitlab-ci.yml - .common 1/4

        
.common:
 image: php:7.4-alpine
 artifacts:
  paths:
   - wp/wp-content/themes/$GCI_THEME_NAME
 script:
  - |
   if [[ "$CI_COMMIT_REF_NAME" == "develop" ]]; then
    export GCI_HOST="$GCI_HOST_STAGING"
    export GCI_HOST_PATH="$GCI_HOST_STAGING_PATH"
   elif [[ "$CI_COMMIT_REF_NAME" == "main" ]]; then
    export GCI_HOST="$GCI_HOST_PRODUCTION"
    export GCI_HOST_PATH="$GCI_HOST_PRODUCTION_PATH"
   fi
        
      

.gitlab-ci.yml - .common 2/4

        
  - echo "Deploying to $GCI_HOST"
  - apk add openssh rsync
  - GCI_SSH_PATH="./.ssh"
  - GCI_PRIVATE_KEY=$(echo "$GCI_SSH_KEY" | base64 -d)
  - GCI_PRIVATE_KEY_PATH="$GCI_SSH_PATH/id_ecdsa"
  - GCI_SRC_PATH="wp/"
  - GCI_IGNORE_FILE=".ciignore"
  - GCI_SSH_PARAMS="-v -p $GCI_SSH_PORT -o StrictHostKeyChecking=no -i $GCI_PRIVATE_KEY_PATH"
  - mkdir "$GCI_SSH_PATH"
  - echo "$GCI_PRIVATE_KEY" > "$GCI_PRIVATE_KEY_PATH"
  - chmod 700 "$GCI_SSH_PATH"
  - chmod 600 "$GCI_PRIVATE_KEY_PATH"
        
      

.gitlab-ci.yml - .common 3/4

        
  - echo -e "\e[0Ksection_start:`date +%s`:php_lint[collapsed=true]\r\e[0KLinting PHP files"
  - |
   for file in $(find $GCI_SRC_PATH -name "*.php"); do
    php -l -f $file
    STATUS=$?
    if [[ $STATUS -ne 0 ]]; then
     echo "FAILURE: Linting failed - $file :: $STATUS" && exit 1
    fi
   done
  - echo -e "\e[0Ksection_end:`date +%s`:php_lint\r\e[0K"
        
      

.gitlab-ci.yml - .common 4/4

        
  - ssh $GCI_SSH_USER@$GCI_HOST $GCI_SSH_PARAMS -- "cd $GCI_HOST_PATH && sh bin/backup.sh"
  - rsync --rsh="ssh $GCI_SSH_PARAMS" -azvr --exclude=".*" --exclude-from="./$GCI_IGNORE_FILE" $GCI_SRC_PATH $GCI_SSH_USER@$GCI_HOST:$GCI_HOST_PATH
  - ssh $GCI_SSH_USER@$GCI_HOST $GCI_SSH_PARAMS -- "cd $GCI_HOST_PATH && sh bin/cc.sh"
  - echo "SUCCESS! Site has been deployed to $GCI_HOST and cache has been flushed."
        
      

backup.sh

        
#!/bin/bash
BACKUP_DIR="$HOME/backups";
CURRDIR=$(pwd | xargs basename)
NOW=$(date +"%d-%m-%Y_%H:%M:%S")
FILENAME="backup-$CURRDIR-$NOW"
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

echo "Rozpoczynam backup 🤞🚀"

printf "\n"
echo "➡️ Kopia bazy danych ..."
wp db export --add-drop-table "$FILENAME.sql"

printf "\n"
echo "➡️ Kopia plików ..."
zip -rq "$FILENAME.zip" * -x **/*.zip **/*.tar.gz wp-content/uploads/**\* wp-content/cache/**\* .git/**\*
echo "Plik został utworzony: $FILENAME.zip"

printf "\n"
echo "➡️ Przenoszę plik ($FILENAME)"
mv "$FILENAME.zip" "$BACKUP_DIR"/"$FILENAME.zip"

printf "\n"
echo "➡️ Usuwam zrzut bazy"
rm "$FILENAME.sql"

printf "\n"
echo "All steps done 💥💪"
        
      

cc.sh

        
#!/bin/bash

printf "\n"
echo "Rozpoczynam czyszczenie cache 🤞🚀"
printf "\n"

# LiteSpeed Cache plugin
# wp litespeed-purge all
# rm -rf wp-content/litespeed/*

# WordPress 
wp cache flush

# Elementor plugin
# wp elementor flush_css

# WP Rocket plugin
# wp rocket clean --confirm
        
      

Jak to wygląda w praktyce?

Podsumowanie

 1. Oszczędzaj czas używając automatyzacji
 2. Publikuj zmiany z większą pewnością
 3. Arka Pany

Pytania?

Szukasz pracy?

bit.ly/xfive-jobs

Dzięki 👋

krzeminski.net/gitlab

krzeminski.net / devzilla.pl
marcin@krzeminski.net